amager faelled kj

Amager Fælleds Venners klager til Københavns Kommune om kratrydning

Amager Fælleds Venner har indsendt en klage til Københavns Kommune over gentagne seriøse brud på kommunens udviklingsplan for Amager Fælled, som er til skade for områdets natur og det dyreliv, som bebor de berørte krat, buske og træer.
Københavns Kommune (KK) har i vinteren 2023 foretaget omfattende naturrydning på Amager Fælled i Sydfolden, der er et indhegnet område med fritgående kreaturer. Disse kreaturer udfører selvstændig naturpleje gennem græsning, så invasive arter holdes nede og lysåbne arealer bevares. Ifølge KK’s udviklingsplan for Amager Fælled fra 2016 er det udelukkende disse kreaturer, som må udøve naturpleje i Sydfolden, med det sigte at forvilde området. Når KK foretager naturrydning i Sydfolden, går kommunen mod sin egen udviklingsplans formål om at opretholde og forbedre stedets biologiske, landskabelige og rekreative værdier.
Stik mod udviklingsplanens bestemmelser har Amager Fælleds Venner i starten af februar 2023 observeret en gruppe nyttearbejdere udstyret med høgenæb, save, hækkeklippere, buskryddere og motorsave udføre forskellige former for rydning, fældning, udtynding og opstamning af buske, træer og krat i Sydfolden på den vestlige side af Kongevejen. Efter rydningen lå der op mod 50 bunker af træer og grene spredt ud over de tørre overdrevsområder i Sydfolden.
Amager Fælleds Venner må konstatere, at det desværre ikke er første gang, KK har foretaget indgreb mod naturen på Amager Fælled. Indgreb, som strider mod områdernes plejebestemmelser og underminerer områdets fredningsbestemmelser. Amager Fælleds Venner har i løbet af de sidste syv år påklaget brud på udviklingsplanen, der omfatter:
– Fældning af krat og opstamning af træer til etablering af flethegn og bålpladser. – Ulovlig fjernelse af kvasbunker, der fungerede som vinterskjul for den beskyttede art Stor Vandsalamander. – Igangværende rydning af krat, buske og træer i Sydfolden.
“Vi må konstatere, at adskillige klager og henvendelser ikke har ført til en fornyet praksis. Amager Fælleds Venner anfægter de biologiske vurderinger, der må have retfærdiggjort disse indgreb. Når Københavns Kommune fortsætter deres aktiviteter, må vi derfor udlede, at arbejdet bliver udført med forsæt og på trods af bedre vidende.Vi har derfor bedt om skriftligt svar på klagen, og anmoder om foretræde for Københavns Borgerrepræsentation”, skriver Amager Fælleds Venner.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.