Vedtægter

Vedtægter for
Foreningen Christianshavns Kvarter

1. Foreningens navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er Christianshavns Kvarter.
Foreningens hjemsted er Christianshavn.
Foreningens formål er at drive et internetbåret medium der har til formål at formidle debat, historie, kultur og nyheder, der vedrører Christianshavn og bydelens borgere.

2. Medlemmer
Enhver, som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan ekskluderes af foreningen af bestyrelsen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

3. Foreningens redaktionelle grundlag er uafhængigt og følger Pressenævnets vejledende regler for god presseskik.

4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest i september og indkaldes senest 14 dage før
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
· Valg af dirigent
· Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
· Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
· Eventuelle forslag
· Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
· Valg af revisor
· Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 3 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.
Generalforsamlinger kan afholdes virtuelt. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Der skrives et referat fra generalforsamlingen, og det underskrives af dirigenten.

5. Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

6. Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

7. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændring af nærværende vedtægter eller foreningens opløsning kræver, at 2/3 af generalforsamling stemmer for. Ved opløsning skal foreningens eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. august 2009.

Thomas Løhrn Busch
Dirigent
2. september 2009