amager faelled kj

Amager Fælleds Venner mod Miljø- og Fødevare- og Planklagenævnet

Amager Fælleds Venner har anlagt sag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet. Det har vi gjort, fordi vi mener, at deres afgørelse i december 2021, der siger god for byggeplanerne på Amager Fælled, ikke overholder reglerne for miljøvurderinger og lokalplaner.

Vores advokater vurderer, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er i strid med EU-retten, fordi reglerne i blandt andet VVM-direktivet ikke er overholdt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår i deres kendelse, at den miljøvurdering (VVM-vurdering), der forelå, da Københavns Kommune i februar 2021 traf beslutning om byggeriet på Amager Fælled, er mangelfuld. Alligevel sagde nævnene i december 2021 god for byggeplanerne med henvisning til den omfattende mængde af nye undersøgelser og oplysninger, som bygherren Fælledby sendte ind, mens sagen var til behandling i klagenævnene.

Men det er i strid med EU-retten på den måde at reparere på en mangelfuld miljøvurdering. De mange undersøgelser og rapporter med nye oplysninger skulle ifølge reglerne have været i høring og forelagt Borgerrepræsentationen

Derfor kræver Amager Fælleds Venner, at byretten erklærer Københavns Kommunes vedtagelse af lokalplan og miljøvurdering for ugyldig.

Da en retssag kan komme til at tage flere år, kræver vi opsættende virkning, så byggeforberedelserne stoppes, indtil retten har talt! Ellers vil byggeriet jo kunne stå færdigt, inden byretten afsiger sin dom.

Vores advokater opfordrer byretten til at forelægge sagen for EU-domstolen for at få domstolens vurdering af, om EU’s regler for VVM-afgørelser er overholdt.

Den 13. og 24. oktober skal Københavns Byret behandle kravet om opsættende virkning. Vi forventer en afgørelse omkring det spørgsmål i slutningen af november. Vi ved ikke, hvornår den egentlige retssag bliver.

Se Amager Fælleds Venners ny hjemmeside her
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.