skojtebane gronlands handels plads

Skøjtebane på Grønlands Handels Plads

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN
Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt i dit område.
Byggeriet kræver en dispensation fra lokalplan nr. 477 ”Strandgade Nord” og vi vil gerne høre, hvordan du mener, at byggeriet vil påvirke området.
Det drejer sig om en ansøgning om etablering af en skøjtebane på Grøn-landske Handels Plads på adressen Strandgade 95.
På de følgende sider kan du læse uddybende om:
1. Hvordan svarer du på naboorienteringen?
2. Byggeprojektet og lokalplanen
3. Lovhensyn ved dispensationer fra lokalplaner
4. Det videre forløb
Du kan se illustrationer af projektet i 600813~032 materiale til høring og læse mere om høringen på de følgende sider.
Frist for dit svar
Du skal svare senest den 6. november 2019.
Kontakt
Har du spørgsmål til naboorienteringen, er du velkommen til at kontakte arkitekt Trine Jensen på mail: cp0j@kk.dk eller administrativ sagsbe-handler Anni Møller på tlf. 33 66 52 39
Med venlig hilsen
Anni Møller
Center for Bygninger
Byens Anvendelse
Center for Bygninger
Njalsgade 13
Postboks 416
1504 København V
Kundecenter
Njalsgade 13
2300 København S
Telefon
33 66 33 66
Direkte telefon
33 66 52 00
E-mail
bygninger@tmf.kk.dk
www.kk.dk
Side 2 af 7
Sagsnummer:
600813~032
Matrikelnummer:
658 CH, Kbh.
Ejendomsadresse:
Strandgade 95
Ejendomsnummer:
256910
1. Hvordan svarer du på naboorienteringen?
Du kan sende dit svar til bygninger@tmf.kk.dk. Husk at skrive vores sagsnummer i titlen på mailen. Du finder sagsnummeret øverst til højre i dette brev.
Hvis du er undtaget for digital post
Hvis du er undtaget for digital post, og har brug for at få tilsendt illu-strationer af projektet, kan du kontakte:
Trine Jensen på mail: cp0j@kk.dk eller Anni Møller på tlf. 33 66 52 39.
Som undtaget for digital post kan du sende dit svar til bygnin-ger@tmf.kk.dk. Husk at skrive vores sagsnummer i titlen på mailen. Du finder sagsnummeret øverst til højre i dette brev.
Du kan også sende dit svar som brevpost til:
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bygninger
Njalsgade 13
Postboks 416
1504 København V
Side 3 af 7
Sagsnummer:
600813~032
Matrikelnummer:
658 CH, Kbh.
Ejendomsadresse:
Strandgade 95
Ejendomsnummer:
256910
2. Byggeprojektet og lokalplanen
Hvordan ser projektet ud?
Du kan se illustrationer af projektet i det vedhæftede bilag og læse mere om høringen på de følgende sider.
Ansøgningen drejer sig om tilladelse til at etablere en skøjtebane på Grønlandske Handels Plads på adressen Strandgade 95. Skøjtebanen etableres for en midlertidig periode fra november 2019 til marts 2020.
Skøjtebanen er 20 x 30 m og etableres på pladsen mellem sti og boder, hvor der i dag er placeret siddepladser for streetfood-gæster (Broens Gadekøkken).
For at oplyse skøjtebanen etableres der lyskæder, som spændes ud i et net over skøjtebanen i en højde på 4 m. Rundt om skøjtebanen opstilles der bænke.
Der opstilles en kølekompressor mellem eksisterende boder. Kompres-soren måler 526 cm x 125 cm x 284 cm.
En eksisterende bod indrettes/anvendes til udskænkning og udlejning af skøjter. Af de øvrige eksisterende boder holdes to åbne til udskænk-ning i den periode, skøjtebanen er åben. De resterende ni boder holdes lukket. De to eksisterende containere med wc-rum holdes åbne.
Der opsættes parasoller med varmeblæsere og siddepladser.
Mellem sti og plads opstilles fire informationsskilte.
Skøjtebanens åbningstider er de samme som de eksisterende åbningsti-der for streetfood, hverdage kl. 10.00 – 20.00 og lørdag, søndag 10.00 – 22.00.
Lokalplanens bestemmelser
Skøjtebanen etableres på et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 477 ”Strandgade Nord”, bekendtgjort den 29. juni 2012.
Afvigelser fra lokalplanens bestemmelser
Det ansøgte byggeprojekt overholder ikke alle lokalplanens bestemmel-ser, og kommunen skal derfor træffe afgørelse om en eventuel dispen-sation. Det ansøgte afviger fra følgende bestemmelser i lokalplanen:
§ 6, stk. 1, litra a. Ny bebyggelse skal opføres inden for de på tegning nr. 4 viste byggefelter,
Side 4 af 7
Sagsnummer:
600813~032
Matrikelnummer:
658 CH, Kbh.
Ejendomsadresse:
Strandgade 95
Ejendomsnummer:
256910
§ 6, stk. 2. Der kan opføres indtil 5.000 m2 nybyggeri på matr.nr. 658 Christianshavns Kvarter, København, efter tilvejebringelse af en sup-plerende lokalplan,
§ 7, stk. 2, litra a. Bebyggelsens udformning skal tage udgangspunkt i de eksisterende pakhusbygningers karakteristiske farveholdning og tunge udtryk, som præger området. Facaderne skal behandles, så de fremtræder massive og solide i deres udtryk. Facaderne skal fremstå i tegl eller lign. med en karakter, der understreger bygningernes tyngde og soliditet,
§ 7, stk. 2, litra c. Facadefarver skal holdes inden for varme jordfarver i gullige, okker og rødbrune nuancer,
§ 7, stk. 2, litra d. Bygningsoverflader skal fremstå i naturlige, genan-vendelige materialer fortrinsvis i tegl, beton og natursten. Dele af faca-der kan fremstå i glas, metal og træ,
§ 7, stk. 2, litra f. Stueetagernes facader skal fremtræde i mindst 4 m højde og fremstå i niveau med det tilstødende terræn, hvor der er pub-likumsorienteret serviceerhverv. Tilbagetrækninger og moduleringer af stueetagen skal følge facadens arkitektoniske principper, således at bl.a. bygningernes facadematerialer føres ned til soklen. Dog skal stueetager ved publikumsorienteret serviceerhverv samt ved tilbagerykning i for-bindelse med arkader og portåbninger overvejende fremtræde i glas,
§ 7, stk. 2, litra i. Tage skal formgives og behandles i sammenhæng med bygningens arkitektoniske idé. Tagfladerne skal begrønnes i hele deres udstrækning med for eksempel græs eller stenurter eller udføres som tagterrasser med et tydeligt grønt præg,
§ 7, stk. 4, litra c. Tekniske anlæg og installationer skal så vidt muligt placeres indenfor bygningens volumen, f.eks. i kælder og/eller indenfor tagprofil. Anlæg og installationer placeret oven på tag og/eller facader skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af byg-ningens arkitektur,
§ 8, stk. 4. Der skal udarbejdes en belysningsstrategi, som skal godken-des af Teknik og Miljøforvaltningen. Belysning skal udformes på en måde, der medvirker til at give området en kvalitativ og arkitektonisk bymæssig identitet. Belysningen skal udføres med en grundbelysning og en effektbelysning,
§ 8, stk. 11. Byrum/ubebyggede arealer må ikke hegnes,
§ 8, stk. 12. Belægninger skal udformes på en måde, der tilføjer områ-det en høj arkitektonisk kvalitet og styrker kvarterets egenart. Belæg-ninger skal etableres som sammenhængende flader i ét niveau og én materialekarakter, og
Side 5 af 7
Sagsnummer:
600813~032
Matrikelnummer:
658 CH, Kbh.
Ejendomsadresse:
Strandgade 95
Ejendomsnummer:
256910
§ 9, stk. 1. Transformerstationer og andre mindre tekniske anlæg skal integreres i bygninger og terræn, så de ikke er synlige i området.
Planloven indeholder ikke en definition af begrebet ”bebyggelse”. Ifølge byggeloven skal bebyggelse forstås som bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når byggelovens anvendelse på de pågældende konstruktioner mv. er begrundet i de hensyn, som bygge-loven skal varetage. Det er vores vurdering, at de hensyn, som bygge-lovgivningen skal varetage – herunder brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold – ikke er relevante i relation til selve skøjte-banen, og at skøjtebanen derfor ikke skal betragtes som bebyggelse. Vi har på den baggrund vurderet, at selve skøjtebanen ikke kræver dispen-sation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelse, men at skøjteba-nen kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser om belysning, hegning og belægning.
Hvorfor er kommunen indstillet på at tillade projektet?
Kommunen kan principielt gå ind for projektet, da skøjtebanen etable-res i en kort tidsbegrænset periode fra november 2019 til marts 2020 på den allerede etablerede plads med tidsbegrænset tilladelse til streetfood (Broens Gadekøkken).
Skøjtebanen med kompressor etableres på et areal, hvor den fremtidige anvendelse og bebyggelse endnu ikke er fastlagt, og det ansøgte udgør et bebygget areal, der er langt mindre end det, som fremgår af lokalpla-nens § 6, stk. 2.
I den periode, skøjtebanen er åben, holdes kun tre af de eksisterende boder åbne, mens de resterende eksisterende boder er lukkede. Den samlede mængde af aktiviteter holdes derfor på niveau med de allerede godkendte aktiviteter på pladsen.
Belysning udføres med lyskæder, som spændes ud over skøjtebanen i en højde på 4 meter. Vi vurderer, at den afdæmpede belysning er med til at skabe en intim rumlighed på pladsen uden at være blændende for området omkring pladsen.
Hegning af skøjtebanen sker med bander af 1 meters højde, som er en integreret del af skøjtebanen. Banderne udføres i stål med hvide poly-ethelen plader, som er tilpasset skøjtebanen. Vi vurderer, at højden på banderne med to åbninger er med til fortsat at give et indtryk af en sam-menhængende og åben plads og giver besøgende og forbipasserende mulighed for at interagere på tværs af banderne.
Side 6 af 7
Sagsnummer:
600813~032
Matrikelnummer:
658 CH, Kbh.
Ejendomsadresse:
Strandgade 95
Ejendomsnummer:
256910
3. Lovhensyn ved dispensationer fra lokalplaner
Hvad er en dispensation?
Dispensation fra lokalplaner er et planredskab, der kan være med til at gøre lokalplaner mere levende og nutidige. Dispensationsmuligheden fremgår af planlovens § 19, stk. 1.
Lokalplaner er et udtryk for den tid, hvor de blev vedtaget og bekendt-gjort. Nogle lokalplaner er af ældre dato, og det kan være svært at få nutidens byggeønsker realiseret, hvis ældre lokalplaner skal overholdes til punkt og prikke.
Planloven giver mulighed for, at kommunen kan dispensere fra lokal-planens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med princip-perne i planen. Planens principper er formålsbestemmelser og anven-delsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med planen, men også den planlagte struktur, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer.
Kommunen kan som udgangspunkt først dispensere fra bestemmel-serne i en lokalplan, når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft mulighed for at komme med deres bemærkninger hertil. Det frem-går af planlovens § 20, stk. 1.
Hvilke hensyn kan lovligt inddrages efter planloven?
Kommunen skal i sin sagsbehandling af dispensationsansøgningen va-retage saglige, planmæssigt relevante hensyn, og eventuelle bemærk-ninger vil lovligt kunne inddrages i sagsbehandlingen.
Det er ikke sikkert, at alle dine bemærkninger til sagen kan inddrages i sagsbehandlingen.
Efter planloven og de hensyn, der ligger bag loven, kan der f.eks. ikke lægges vægt på økonomiske hensyn og andre privatretlige forhold, hvorfor eventuelle bemærkninger herom ikke vil blive inddraget i sags-behandlingen.
Side 7 af 7
Sagsnummer:
600813~032
Matrikelnummer:
658 CH, Kbh.
Ejendomsadresse:
Strandgade 95
Ejendomsnummer:
256910
4. Det videre forløb
Når orienteringsfristen er udløbet, behandler vi oplysningerne i sagen og træffer afgørelse ud fra sagens samlede oplysninger, herunder dine eventuelle bemærkninger til sagen.
Hvis du er kommet med bemærkninger til sagen, vil vi orientere dig om afgørelsen, og du vil samtidig få vejledning om din mulighed for at klage over afgørelsen. Vær opmærksom på, at du kun vil kunne klage over retlige forhold. Retlige forhold handler om, at kommunens afgø-relse skal være lovlig, og at kommunen i øvrigt skal overholde de for-valtningsretlige regler.
Behandling af oplysninger
I forbindelse med sagsbehandlingen kan der ske behandling af oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan f.eks. være tale om, at vi indhenter og opbevarer oplysninger om en ejendoms fysiske forhold. Ifølge persondataloven har personer, som sådanne oplysninger vedrører, ret til at få indsigt i oplysningerne, og ret til at få berigtiget forkerte oplysninger. Hvis du vil vide, hvilke oplysninger tilsynsmyndighe-den behandler om dig, eller du mener, at kommunen behandler forkerte oplysninger, skal du kontakte sagsbehandleren.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.