img_3136.jpg

Amager Fælleds Venner går til ombudsmanden

Store Vandsalamander. Foto: Klaus Heinecke

Amager Fælleds Venner klager til ombudsmanden over Miljøstyrelsen

Amager Fælleds Venner har indleveret en klage til Ombudsmanden over Miljøstyrelsens håndtering af en henvendelse fra foreningen.

Henvendelsen fra Amager Fælleds Venner vedrørte blandt andet Københavns Kommunes fjernelse af syv kvasbunker i 2021 i området Tornsangerland på Amager Fælled. Kvasbunkerne var kendte vinterrastesteder for den fredede stor vandsalamander, der er beskyttet af EU’s habitatsdirektiv.

Som bevis for kvasbunkernes funktion som rastested medsendte Amager Fælleds Venner film og billeder fra 2020 lavet af medlemmer af foreningen. Beviserne viste mange eksemplarer af stor vandsalamander nænsomt opsamlet med hænderne og midlertidigt anbragt i beholdere på de pågældende lokationer til brug for registrering på artsportalerne.

Miljøstyrelsen skrev som reaktion på henvendelsen ikke mindre end to gange til Amager Fælleds Venners advokat. Første gang præciseres det, at “Miljøstyrelsen vil således henstille til, at dine klienter ophører med blandt andet at indfange stor vandsalamander” og fire dage senere Miljøstyrelsen ”henstiller til, at overtrædelser af artsfredningsbekendtgørelsen ophører.” I brevet trues med både politianmeldelse og straf.

Til gengæld har Miljøstyrelsen fortsat ikke forholdt sig til kommunens fjernelse af de syv kvasbunker og bortskaffelse heraf, selvom dette endda må være sket med brug af maskiner.

– Det er helt grotesk, at Miljøstyrelsen har travlt med at irettesætte borgere, der dokumenterer tilstedeværelsen af stor vandsalamander, mens de intet gør i forhold til vores klage over kommunens forsætlige overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelsen, siger Knud Erik Hansen, talsmand for Amager Fælleds Venner.

Amager Fælleds Venner så sig nødsaget til at dokumentere tilstedeværelsen af stor vandsalamander fordi både kommunen og bygherre Fælledby P/S har bestridt områdets funktion som rasteområde for stor vandsalamander.

Foreningen mener, at Miljøstyrelsens trusler er i strid med Århuskonventionen om klageadgang på miljøområdet. I henhold til konventionens artikel 3 må “personer, der udnytter deres rettigheder i overensstemmelse med reglerne i denne konvention ikke straffes, forfølges eller chikaneres på nogen som helst måde på grund af deres engagement”.

– Nu regner vi med, at Ombudsmanden går ind i sagen og får Miljøstyrelsen til at gennemføre en reel behandling af kommunens overtrædelse af reglerne, siger Ulla Rosenvold, der også er talsmand for Amager Fælleds Venner.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.