amager faelled

Danmarks Naturfredningsforening om Amager Fælled

Knud Erik Hansen, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening København:

Vinderprojektet for Amager Fælled er et voldsomt indgreb i Amager Fælleds natur

Vinderprojektet til en bebyggelse på Lærkesletten på Amager Fælled skal bygges på uretmæs-sigt affredet jord. Det er ved lovindgreb affredet uden at følge naturbeskyttelseslovens regler. Det er jord, der er som stjålet fra os alle. Vi freder områder for at vi kan have dem som natur og beskyttet mod økonomiske interesser. Det kan derfor bedst betragtes som et hælerprojekt, der skal give By&Havn penge i kassen. I denne jagt efter penge til By&Havn ser man også stort på bebyggelsen skal bygges på en giftgrund. Den gør ikke skade på naturen. Naturen kan fungere med det. Det gør ikke skade, når området er natur. vi færdes i. Men den er farligt for mennesker, der skal bo der. Jorden er fyldt med metan i sprængfarlige koncentrationer. Den kan trænge op og eksplodere. Den er fyldt med kræftfremkaldende stoffer. De kan sive op i bygningerne. En bebyggelse der kræver, at vi tror at ingeniørløsninger er fejlfri og kan fungere fejlfrit i mange år.

Vinderprojektet snylter på Amager Fælleds natur og gør skade på den. Vi har brug for store naturområder i København. Store områder er nødvendige for at have en god biodiversitet. Be-byggelsen er er markant indgreb i den Amager Fælled som et stort naturområde og på biodi-versiteten.

Men ikke nok med det. Selve vinderprojektet er ikke et projekt der søger at lægge sig diskret ind i Amager Fælled. Det breder sig i stedet ud over hele byggefeltet. Det er langt fra et pro-jekt med et begrænset fodaftryk. Friarealerne til bebyggelsen bliver ikke en del af naturen på Amager Fælled. De blev budgetaftalen bl.a. søgt solgt på. Disse friarealer er i projektet lukket inde i bebyggelsen.

Bebyggelsen er lagt tæt ved Strandengen. Det betyder at den sårbare strandeng reelt vil blive en del af bebyggelsens friareal. Det vil gøre skade på den. Hertil kommer at det øvrige Amager Fælled som naturområde vil blive belastet af 4500 beboere tæt ved. Selve bebyggelsen vil endvidere fortrænge den værdifulde natur, der lever på Lærkesletten. Det er bl.a. nattergalen, lærken, viben og vandsalamander. Dyr og fugle der er vigtige for biodiversiteten i København.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.