ring-om-amager-faelleden

Amager Fælleds Venner tager byggesag til Højesteretten

Østre Landsret har i dag omgjort Byrettens kendelse om opsættende virkning for det planlagte byggeri på Amager Fælled. Det betyder, at bygherren Fælledby teknisk set kan genoptage byggearbejdet. Hertil skriver Amager Fælleds Venner:

Amager Fælleds Venner er uenig i Landsrettens afgørelse og vil bede Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe kendelsen for Højesteret. For Højesteret vil vi anmode om, at vores kære tillægges opsættende virkning, hvilket kan få den konsekvens, at Fælledby på ny må sætte byggearbejdet i bero, til der foreligger en endelig afgørelse fra Højesteret.

Amager Fælleds Venner anlagde tilbage i februar 2022 sag i Byretten om lovligheden af lokalplan og VVM-tilladelse for det planlagte byggeri på Amager Fælled. Uanset at denne retssag skulle afgøre, om Fælledby kunne gå i gang med byggeriet, gik Fælledby i gang med byggeriet i begyndelse af 2022. Den 12. december 2022 afsagde Byretten så en kendelse, som pålagde Fælledby at indstille byggearbejdet på Amager Fælled.

Landsrettens ophævelse af byggestoppet hviler på stik modsatte præmisser i forhold til Byrettens afgørelse. Byretten, der har et indgående kendskab til sagen, vurderer, at Amager Fælleds Venner har et rimeligt grundlag for at vinde hovedsagen. Byretten vurderer også, at en fortsættelse af sagen kan gøre uoprettelig skade på naturen. Landsretten vurderer modsat.

“Det er ikke holdbart og Amager Fælleds Venner vil derfor anke Landsrettens afgørelse til Højesteret og bede om, at anken får opsættende virkning, så byggestoppet gælder, mens sagen kører i Højesteret”, siger Johan Løje, advokat for Amager Fælleds Venner.

“Det er vores vurdering, at Landsrettens kendelse er forkert. Dels finder Landsretten, at der er tale om et lovbestemt projekt, ligesom Landsretten ikke mener, at den manglende høring af offentligheden kan danne grundlag for meddelelse af opsættende virkning. LIgeledes mener Landsretten, at der er tvivl om, hvorvidt Amager Fælleds Venner vil få medhold i hovedsagen, hvor Byretten fandt at der var en rimelig sandsynlighed for, at Amager Fælleds Venner ville vinde”, tilføjer han.

Landsretten har fuldkommen undladt at følge EU-domstolens udtalelser om, at manglende høring er en så væsentlig knægtelse af offentlighedens rettigheder, at den i sig selv kan begrunde opsættende virkning. Endvidere er der ikke tale om et lovbestemt byggeri, da der aldrig er vedtaget en anlægslov, og endelig så mener Amager Fælleds Venner, at der er meget klar praksis for, at manglende høring om væsentlige informationer i en VVM-sag skal føre til ugyldighed. EU-domstolen er meget klar om dette forhold.

Amager Fælleds Venner er derfor fortrøstningsfulde omkring appel til Højesteret og håber, at Procesbevillingsnævnet hurtigt vil træffe afgørelse vedrørende kæreadgang.

“Fælledby har ved at gå i gang med byggearbejdet helt ignoreret, at en sag ikke er afgjort, når den bliver bragt for retten. Ophævelse af byggestoppet er alene en afgørelse om hvorvidt Fælledby kan have byggearbejde på grunden, mens hovedsagen, som Amager Fælleds Venner har anlagt mod klagenævnene, kører i retten. Sagen kan ende med at erklære byggeriet ugyldigt. Fælledby spiller derfor ved at fortsætte byggeriet hasard med både økonomi og natur”, siger talsmand for Amager Fælleds Venner Knud Erik Hansen.

“Med det, der er lavet indtil nu, kan naturen uden større omkostninger genoprettes. Bliver der først lagt cement ud, bliver det både vanskeligere og dyrere at genoprette naturen”, tilføjer han.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.