20200616_skovhornugle_af_kredit_nis_lundmark_jensen.jpg

Amager Fælleds Venner går til landsretten

Amager Fælleds Venner går til landsretten efter, at Københavns Byret har afvist sag mod Fælledby P/S
Københavns Byret har den 27. oktober afsagt kendelse i den sag, Amager Fælleds Venner anlagde ved byretten mod bygherre Fælledby P/S i januar i år.
Byretten har desværre afvist vores sag, da de ikke mener, at Amager Fælleds Venner længere har retligt interesse i at føre sagen. Retten henviser til, at Fælledby har afgivet en erklæring om, at de frafalder ethvert krav på erstatning i anledning af det nedlagte byggeforbud i august 2021.
Amager Fælleds Venner mener, at byrettens afgørelse er forkert og har besluttet at anke den til landsretten.
Byrettens afgørelse er en udløber af, at Fælledby ikke standsede byggeriet, da vores klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævet i juli 2021 blev givet opsættende virkning.
Da Fælledby trods afgørelsen valgte at fortsætte byggeforberedelserne, gik Amager Fælleds Venner til Københavns Byret, der nedlagde et foreløbigt forbud mod Fælledbys fortsatte aktiviteter i området, indtil klagerne var færdigbehandlet i de to nævn.
– Byrettens forbud var en foreløbig afgørelse, der ifølge retsplejelovens regler efterfølgende skal afprøves i en egentlig retssag ved byretten. Fælledby har forsøgt at undgå retssagen ved at afgive en bindende proceserklæring om, at de ikke vil gøre noget erstatningskrav gældende mod Amager Fælleds Venner. Men vi har som betingelse for en aftale krævet, at de samtidig anerkender, at vi var berettiget til at få nedlagt byggeforbuddet i august 2021, siger Johan Løje, advokat for Amager Fælleds Venner.
– Det er væsentligt for Amager Fælleds Venner at få stadfæstet, at vi havde søgsmålskompetence under forbudssagen, ligesom det er væsentligt at få fastslået, at Fælledby faktisk overtrådte loven ved at fortsætte byggeriet på trods af klagenævnenes afgørelse om opsættende virkning den 7. juli 2021. Fælledby har ikke villet anerkende, at de overtrådte loven tilbage i sommeren 2021. Derfor bad vi om en kendelse fra byretten, tilføjer han.
Byretten vurderer, at Amager Fælleds Venners eneste retlige interesse i at anlægge retssagen er at afværge et muligt erstatningskrav fra Fælledby. Derfor afviser byretten sagen efter, at Fælledby i deres processkrifter har frafaldet et erstatningskrav.
– Afgørelsen er efter vores opfattelse forkert, da byretten mener, at sagen alene handlede om Fælledbys mulige erstatningskrav, mens det skulle være uden betydning, at Fælledby fortsat ikke anerkender grundlaget for forbuddet, altså at de handlede i strid med loven, understreger Johan Løje.
Fælledby tolker byrettens afvisning, som om de hele vejen igennem har handlet lovligt og fulgt reglerne.
– Men det siger afgørelsen fra byretten slet ikke noget om. Den ændrer ikke det foreløbige forbud, der klart sagde, at Fælledby handlede ulovligt, da de ikke accepterede, at de skulle stoppe arbejdet på Amager Fælled. Byretten afviser alene sagen, fordi de vurderer, at Amager Fælleds Venner ikke længere har retlig interesse i at føre den. Fælledby har hele tiden arbejdet for at undgå, at sagen kom op i byretten. De ønsker ikke en dom, der slår fast, at kendelser om opsættende virkning skal overholdes, og at det derfor ikke var i orden, at Fælledby fortsatte byggeforberedelserne efter, at der var meddelt opsættende virkning, siger Knud Erik Hansen, talsperson for Amager Fælleds Venner.
– Vi ser det som en principiel og vigtig sag at få slået fast, at selvfølgelig skal en bygherre efterkomme en afgørelse om opsættende virkning. Derfor går vi nu videre til landsretten med sagen, tilføjer han.
Derudover kører Amager Fælleds Venner også sag mod klagenævnene ved byretten. I den sag afsiger byretten den 12. december kendelse i forhold til opsættende virkning.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.