Vælgermøde – nu med video!

Her er en – noget lang – video fra vælgermødet på Christianshavn forleden. Videoen er opdelt efter kandidater og emner. Hvis du ikke vil se den hele (40 min), kan du vælge de kandidater eller de emner du vil høre om ud fra følgende liste, hvor tallene angiver minutter inde i videoen. Du kan altså “hoppe” frem og tilbage som det passer dig. Du kan også bare læse referatet herunder.

0.00 Lars Weiss (A)
2.19 Mie Nygaard (B)
4.03 Mette Katrine Ejby Buch (C)
6.09 Ole Benny Nielsen (SF)
8.09 Lars Berg Dueholm (LA)
10.11 John Poulsen (K)
12.33 Carl Christian Ebbesen
14.57 Poul Nielsen (V)
16.58 Morten Kabell (Ø)
19.02 Pia Liljenbøl (Christianialisten)

Emner:
21.19 Busslusen
24.44 Cykelsti ved Hal C
29.10 Skolerne
31.18 Kulturarv
33.29 Lokal Indflydelse

God fornøjelse

Christianshavns Lokaludvalg havde inviteret til valgmøde den 2. oktober. På trods af en hel pallette af politikere, var der god plads i salen.
Først havde hver politiker 2 minutter til at præsentere sin politik, og bagefter var der debat, hvor især følgende spørgsmål blev bragt op:
– Hvorfor har to forvaltninger planlagt hver sin cykelsti ved Hal C og hvorfor taler forvaltningerne ikke sammen?
– Hvad skal der ske med skolerne på Christianshavn?
– Hvad vil kandidaterne gøre for at bevare Københavns kulturarv?
– Lokal indflydelse – hvornår kommer den?

Lars Weiss (A)
Ønsker at folkeskolen skal have et fagligt løft, en ekspansiv finanspolitik, for at holde hånden under beskæftigelsen og mere offentlig trafik som metro, netbaner og busser.
Busslusen: busslusen bliver ikke bevaret. Der er et stort flertal for at fjerne den, men hvis forudsætninger for at trafiksaneringen ikke er god nok, kan vi tale om det. Holmen er ved at nå en hvis størrelse og derfor skal trafikforsyningen bevares.

Debat:
Har ikke hørt noget om at der skal være to cykelstier på Holmen, men hvis det er sagen, må de se på det igen. Forvaltningerne koordinerer ikke sammen.
”Venstre vil stille forslag om nedlæggelse af Lokaludvalgene i morgen.” (Redaktionen: Dette fremgår ikke af referatet fra Borgerrepræsentationen den 3. oktober)
Hvis flere beslutninger skal lægges ud, skal det være fordi der er direkte valg, men var ikke specielt interesseret i at arbejde for dette.

Mia Nygaard, Radikale Venstre
Ønsker frisind, frihed og forpligtende fællesskaber som man kan finde på Christianshavn.
Bedre Christiania, fx fri hash på Christiania, og ingen supercykelsti gennem fristaden
Vil udvikle havnen, mere bilfri Christianshavn, gøre noget ved busslusen.

Debat:
Vil se på Cykelstien, gerne kigge på nye skoler på Chr H, Holmen, Islands Brygge

Indflydelse i Lokalrådet: synes vi lytter, men det går begge veje. Eksempler på hvor der ikke er nogen tilbagemelding fra de lokale. Har tidligere luftet tanken om tokammersystem i Kbh Kommune, men det var der ikke stemning for

Mette-Katrine Buch, konservative
Elsker København, har så mange små lokale område med hver deres kultur og miljø. Vokser, 100.000 flere borgere i de næste 12-15 år, så den skal fremtidssikres. Vil arbejde for at det kommunale system skal gøres enklere. Vil forbedre Folkeskolen.

Debat:
Cykelsti: det bør der kigges på, er et udtryk for problemer med administrationen

Nej til 16 års valgretsalder.

Selvfølgelig skal der være ældreboliger og plejehjem, hvor der er behov for det.
Der er 103 kommunikationsmedarbejdere på Rådhuset, men ikke råd til pleje og genoptræning.

Ole Benny Nielsen SF
Har altid været aktiv i politik, hos HK i 90’erne, blandet sig på arbejdspladsen, aktiv i 10 år i SF.
Christiansholm skal udvikles, og det skal borgerne inddrages i og lytte til borgerne. Kunne blive noget for hele byen.

Debat:
Cykelsti og skole: klart eksempel på at Lokaludvalget er berettiget.

Ønsker samarbejde med Christiania.

Rammer i kommuneplanen lægger rammer for kulturarven og christianshavnerne skal præge den.

Mere lokal indflydelse: man kunne godt udvide Lokaludvalgenes kompetencer. Og gerne valgret fra 16 år.

Lars Berg Dueholm, LA
Bor i Ørestad og kører gennem Christianshavn hver dag. Fire mærkesager:
– verdens dyreste millionby skattemæssigt,
– erhvervsvenligheden er i bund,
– folkeskolen: 20-25% kan ikke regne når de går ud af skolen,
– fremkommeligheden dårlig.

Mener ikke at Lokaludvalg eller råd skal have nogen indflydelse for de er ikke valgt.
Går ikke ind for større indflydelse, beslutningstagere skal udpeges af borgerne. I 2001 blev der stemt nej til bydelsstyre, så københavnerne ønsker det ikke.

Cykelsti, skole: eksempel på prestigeprojekter, hvor økonomien er ligegyldig. Gælder også cykelrampe ved Fisketorvet, cykelforbindelse på Christianshavn. Og samtidig kommunal kernedrift som lider under manglende finansiering.

Skoler: ikke med i det nye skoleforlig, Synes ikke det er godt nok.

Stemmedeltagelsen er endnu lavere i København end i landet som gennemsnit.

John Poulsen, Kommunisterne
Boet 40 år på Christianshavn.
Busslusen skal bevares og trafiksikringen i Prinsessegade skal ske med beboernes medvirken.
Kollektive trafik skal udbygges. Servicebus, der rent faktisk køre hvor folk skal hen. Ikke rigmandsboliger uden bopælspligt.
Beboerhuset i fare, men det skal bevares og ikke privatiseres.

Debat:
Cykelstien er helt forkert placeret også i relation til hal C
Vigtigt at der bliver bygget nye skoler
Kulturværdier: der er allerede ødelagt meget med broerne. Eksempel på at man ikke er opmærksom på at bevare de værdier vi har.

Meget mere lokal indflydelse. Alt for dårligt at man ikke gider lytte til den lokale befolkning. Højhusene var en dårlig ide, men hvorfor ikke erkende at nedlæggelse af busslusen er en fejl?

Carl Christian, DF
Ønsker en tilstrækkelig god ældrepleje. Folkeskolen skal med. Prinsessegade skal renoveres. Rockerproblematikken på Christianshavn skal løses. Der er ikke grund til flere indvandrere eller moskeer. Handicapområdet skal styrkes.
Der mangler plejehjem på ChrH, gerne med sundhedshus. Vil flytte busserne fra indre by ud hvor der er passagerer.
Har værnet om Lokalrådet, men synes at lokaludvalgene er for dyre – 30 mio om året. Lokalrådene kommer med mange friske indslag. Lokaludvalgene er blevet til økonomiudvalgenes forlængede arm.
Synes ikke at lokalråd eller – udvalg skal have mere magt: Går ind for demokrati og det skal være demokratisk valgte, der skal bruge kommunale midler.

Poul Nielsen, Venstre.
Vil repræsentere hele København. Bedre forhold for erhvervslivet. Restaurationerne breder sig, det bør reguleres.
Ingen højhuse i indre by, udvides så en større del af byen kommer med.
Vandarealer skal ikke fyldes op
Christiania skal åbnes og normaliseres
Administration skal strammes op, fx fortovsrengøring som bør afskaffes.
Familien har boet på ChrH i 150 år. Den skole, han gik i, var udmærket, men siden er den blevet ødelagt. Kunne godt tænke sig at et ikke var tjenestemændene, men politikerne, der styrede.

Debat:
Kulturarv: Københavns Kommune prioriterer ikke grundvedligehold. Der er heller ikke prioritet på vedligeholdelse af kulturarv. Synes ikke at de specifikke detaljer kan afklares her.

Bøjer sig i støvet overfor Lokaludvalgets indsats men er ikke imponeret over de resultater der opnås. Kunne godt tænke sig at dele København op i bydele.

Morten Kabel, Enhedslisten
Bor på Christianshavn. Ønsker grøn trafikpolitik. Og investeringer så der er job til alle, for hver 7. københavner lever under fattigdomsgrænsen. Ønsker trafiksanering i Prinsessegade og bevaring af busslusen. Ønsker Papirøen åbnet så det bliver på Københavnernes præmisser, så hvis der bygges boliger, bør det være almenboliger.
Debat:
Kulturarven: respektere fredninger. Droppe broerne over Christianshavns Kanal, som vil smadre sejlermiljø. Respektere de unikke miljøer.

Debat:
Der kunne laves bedre lokaltrafik, hvis man nedlagde rute 11A, hvor der ingen passagerer er med. Bussen skal ud hvor passagererne er.

Enhedslisten har den holdning at Rådhuset skal åbnes op. Rigtig meget af hvordan tingene skal gøres, kan lægges ud lokalt. Det er tid til ny folkeafstemning om lokal indflydelse.

Papirøen kunne man forsøge at gøre bilfri. Og kollektiv trafik til Holmen så Prinsessegadetrafikken kan reduceres.

Pia Liljenbøl, Christianialisten (som er en liste, ikke et parti)
Boet på Christianshavn næsten lige så længe som Christiania. Sidder i Christianiafonden. Naturligt hvis Christiania åbner sig mod Christianshavn.
Cykelstier: Man undersøger ikke de lokale forhold tilstrækkeligt, så fx cykelstien på Christiania er en om’er.
Det er de lokale der er gode og som har ideerne.
Glad for at de er i valgforbund med Enhedslisten og Kommunisterne.
Ønsker brugerinddragelse. Der er som bekendt konsensusdemokrati på Christiania, men der gøres faktisk også forsøg med det på Københavns Rådhus, for så finder man de bedste løsninger. Men man kunne jo lave et forsøg med det på Christianshavn.

Debat:
Man ønsker 200 parkeringspladser til Papirøen. Hvordan kan det hænge sammen med bilfrit område? Hvis man skal vælge mellem byrum eller bilrum, så vælger hun byrum!

Plejeboliger på Christianshavn? Vil gerne have sundhedshus, træningscenter, forebyggelsescenter på Christianshavn så man ikke skal køre efter det.
There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.