Street Food sidste dag 22.12.2017 003

Madboder på Refshaleøen

Naboorientering i forbindelse med etablering af madboder på Refshaleøen

Copenhagen Street Food og Refshaleøens Ejendomsselskab har ansøgt om tilladelse til ombygning af eksisterende bygninger og opstilling af midlertidige pladser med boder til kreative erhverv og indrette området med mobile madboder, parasoller, markiser og pergola på den vestlige del af Refshaleøen. Derudover er der ansøgt om 3 års dispensation til etablering af boder for salg af mad, som indrettes i 18 midlertidigt opstillede containere, som det kendes fra Papirøen. Der forventes ca. 2.000 gæster i gennemsnit om dagen året rundt. I bilag 1 vises beliggenheden og udformning og placering af madboderne.

Det fremgår af planlovens § 20, at kommunen, inden den dispenserer fra bestemmelser i en lokalplan, skal orientere berørte ejere, lejere og brugere mv. således, at de får mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger til afvigelserne fra lokalplanen.

Sidst i brevet kan du se, hvordan du indsender dine eventuelle bemærkninger.

Afvigelser fra lokalplanen
Etablering af madboder i nybyggeri (containere) er ikke i overensstemmelse med principperne i lokalplan nr. 209 ’Refshaleøen’, idet formålsparagraffen § 1, fastlægger arealet mod Yderhavnen til erhvervsformål og følger op i anvendelsesbestemmelsen i § 4, stk. 2 med, at mindst halvdelen af det mulige etageareal skal være serviceerhverv, mens det øvrige etageareal skal anvendes til blandet erhverv.

I tillæg nr. 1 til lokalplanen bestemmes det i § 1 og § 3, at tomme bygninger og omgivende ubebyggede arealer kan anvendes til fremstillingsvirksomheder, samt kollektive anlæg, sports- og fritidsanlæg, erhvervs og fritidsundervisning, museer, teatre, gallerier, koncertsale, restauranter mv. Endvidere tillades husbåde langs de vestvendte kajer. Der vil ikke kunne opføres ny bebyggelse til disse formål, bortset fra mindre servicebygninger til brug for anvendelsen.

Etablering af madboder i container er således ikke i overensstemmelse med lokalplan nr. 209-1 ’Refshaleøen’, idet containerne anses som ny bebyggelse.

Forvaltningen kan på den baggrund anbefale dispensation fra lokal- planens § 1 og 4 og tillæggets § 1 og 3 på betingelse af, at madboderne nedlægges seneste den 3 år efter tilladelsen meddeles.

Yderligere information
Lokalplanen kan ses her: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2907011_1449583015274.pdf

Indtil høringsperiodens afslutning kan du se bilagene her: https://www.kk.dk/files/bilag-til-naboorientering-refshaleoeenpdf

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at kontakte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 1296 eller 3366 1368.

Hvis du har bemærkninger
Du skal sende dine bemærkninger til: byensudvikling@tmf.kk.dk

Du kan også sende din bemærkninger til: Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
Center for Byplanlægning Postboks 348
1505 København V

Bemærkningerne skal være modtaget senest den 4. maj 2018.

BILAG 1 kan ses her bilag-til-naboorientering-refshaleoeen
Der er ingen kommentarer - endnu.

Send

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.