refshaleoen midlertidige studieboliger

Naboorientering: Studieboliger på Refshaleøen

CPH Village har ansøgt om tilladelse til at opføre 84 midlertidige studieboliger på den vestlige del af Refshaleøen. Studieboligerne indrettes i containere opstillet i to etager. Bebyggelsen samles omkring et østvestgående gadeforløb, hvorfra alle har adgang til deres bolig. Gaden er præget af en variation mellem smalle gyder og små lommepladser, med træer i plantekasser og planter der slynger sig op ad boligfacaderne og plantebede der giver mulighed for at dyrke sin egen nyttehave. Vest på grunden ligger fælleshuset med udsigt over havnen. Fælleshuset er som den eneste bygning men en højde svarende til 3 containere og fremstår som et pejlemærke i bebyggelsen. Bebyggelsen har et omfang på ca. 3.200 m2 boliger og et fælleshus på ca. 150 m2. Se endvidere illustrationer i bilag 1.

Projektet forudsætter dispensation fra lokalplan nr. 2091 ’Refshaleøen’.
Det fremgår af planlovens § 20, at kommunen, inden den dispenserer fra bestemmelser i en lokalplan, skal orientere berørte ejere, lejere og brugere mv. således, at de får mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger til afvigelserne fra lokalplanen.

Sidst i brevet kan du se, hvordan du indsender dine eventuelle bemærkninger.

Afvigelser fra lokalplanen
Projektet er ikke i overensstemmelse lokalplan nr. 209, idet formålsparagraffen § 1, fastlægger arealet mod Yderhavnen til erhvervsformål og fulgt op i anvendelsesbestemmelsen § 4 med at mindst halvdelen af det mulige etageareal skal være serviceerhverv, mens det øvrige etageareal skal anvendes til blandet erhverv.
I tillæg nr. 1 til lokalplanen bestemmes det i § 1 og § 3, at tomme bygninger og omgivende ubebyggede arealer kan anvendes til fremstillingsvirksomheder, samt kollektive anlæg, sports og fritidsanlæg, erhvervs og fritidsundervisning, museer, teatre, gallerier, koncertsale mv. Endvidere tillades husbåde langs de vestvendte kajer. Opførelse af studieboliger er således ikke i overensstemmelse med lokalplan nr. 2091 ’Refshaleøen’

Anbefaling af dispensation
Kommunen kan meddele dispensation fra en lokalplans bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dog kan der dispenseres til midlertidige studieboliger i en tidsbegrænset periode
på 10 år. Dette fremgår af planlovens § 19, stk. 1. Der er et stort behov for studieboliger i København, og det tager lang tid at etablere permanente studieboliger. Derfor giver midlertidige studieboliger med en god boligkvalitet mulighed for hurtigt at tilvejebringe boliger til studerende.
Forvaltningen vurderer, at der på Refshaleøen under hensyntagen til eksisterende virksomheder og miljøforhold kan opføres op til i alt 120 midlertidige studieboliger på betingelse af at studieboligerne nedlægges efter 10 år.
Forvaltningen kan på den baggrund anbefale dispensation fra lokalplanens § 1 og 4 og tillæggets § 1 og 3 på betingelse af at studieboligerne nedlægges seneste den 10 år efter tilladelsen meddeles.

Yderligere information
Lokalplan nr. 209 med tillæg nr. 1 ”Refshaleøen” kan ses
her:

Indtil høringsperiodens afslutning kan du se bilag 1
her:

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at
kontakte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 33 66 12
96 eller 3366 1368.

Hvis du har bemærkninger
Du skal sende dine bemærkninger til: byensudvikling@tmf.kk.dk

Bemærkningerne skal være modtaget senest den 17. oktober 2017.
Der er ingen kommentarer - endnu.

Send

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.